Навигация

Сауалнамалар

Как Вы оцениваете работу маслихата?

Отлично
Жақсы
Удовлетворительно
Не жайлы айтып тұрғаныңызды түсінбедім


Нәтижелер
Басқа сауалнамалар

Берілген дауыстың жалпы саны: 49

Баннеры

Негізгі » Маслихат аппараты » Азаматтық бюджет » 2019 жылғы арналған Азаматтық бюджет

2019 жылғы арналған Азаматтық бюджет

Бекітілген бюджет
«Текелі қалалық мәслихатының аппараты» ММ 2019-2021 жылдарға арналған
 
 
 
Бағдарлама
 
Атауы
Жоспарланған кезең, мың теңге
2019 жыл
2020 жыл
2021 жыл
 
Барлық шығыстар
18886,0
18401,0
18594,0
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
17886,0
17401,0
17594,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1000,0
1000,0
1000,0
 
 
 
Бағдарлама
 
Атауы
Жоспарланған кезең, мың теңге
Үш жылдық кезеңге арналған жалпы бюджеттің пайызы
2019 жыл
2020 жыл
2021 жыл
Үш жылдық кезеңге арналған бюджет сомасы
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
17886,0
17401,0
17594,0
52881,0
94,6
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
5,4
 
Барлық шығыстар
18886,0
18401,0
18594,0
55881,0
100
 

Текелі қалалық мәслихатының аппараты» ММ
2019 жыл Азаматтық бюджеттің орындалуы
 
 
Бағдарлама
 
Атауы
2019 жылға арналған бюджеттің орындалуы:
Жоспары
Факт
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
17886,0
17848,3
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1000,0
999,4
 
Барлық шығыстар
18886,0
18847,7
 
 
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
Бекітілгенбюджетке Текелі қалалық мәслихатының аппараты "ММ» на 2019-2021 жылдарға арналған
 
Үшжылдықкезеңгебөлімшығындарыныңжалпыкөлемі 55881,0 мыңтеңгеге 2 бюджеттікбағдарламаарқылыжүзегеасырылады, соныңішінде:

001 бағдарламасы-аудан (облыстықмаңызы бар қала) мәслихатыныңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер: 52881,0 мыңтеңге
- 2019 жылға-17886,0 мыңтеңге;
- 2020 жылға-17401,0 мыңтеңге;
- 2021 жылға-17594,0 мыңтеңге

Бағдарлама 003 - мемлекеттікорганныңКүрделішығыстары: - 3000,0 мыңтеңге
- 2019 жылға-1000,0 мыңтеңге;
- 2020 жылға-1000,0 мыңтеңге;
- 2021 жылға-1000,0 мыңтеңге